» Bảng thống kê chu kỳ giải đặc biệt

Thống kê chu kỳ loto 2 số giải biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 01-01-2023 (16705) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 23 ngày 37 ngày
Đầu 1 ra ngày 09-01-2023 (78014) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 15 ngày 57 ngày
Đầu 2 ra ngày 15-01-2023 (44221) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 9 ngày 53 ngày
Đầu 3 ra ngày 25-12-2022 (95636) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 30 ngày 54 ngày
Đầu 4 ra ngày 14-01-2023 (62940) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 10 ngày 66 ngày
Đầu 5 ra ngày 19-01-2023 (62857) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 5 ngày 40 ngày
Đầu 6 ra ngày 20-01-2023 (91869) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 4 ngày 52 ngày
Đầu 7 ra ngày 25-01-2023 (52371) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 0 ngày 41 ngày
Đầu 8 ra ngày 18-01-2023 (45282) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 6 ngày 54 ngày
Đầu 9 ra ngày 10-01-2023 (81191) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 14 ngày 46 ngày
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ cuốiMax gan
Đầu 0 ra ngày 16-01-2023 (48260) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 8 ngày 46 ngày
Đầu 1 ra ngày 25-01-2023 (52371) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 0 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 18-01-2023 (45282) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 6 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 17-01-2023 (53363) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 7 ngày 60 ngày
Đầu 4 ra ngày 09-01-2023 (78014) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 15 ngày 51 ngày
Đầu 5 ra ngày 02-01-2023 (49265) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 22 ngày 45 ngày
Đầu 6 ra ngày 25-12-2022 (95636) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 30 ngày 42 ngày
Đầu 7 ra ngày 19-01-2023 (62857) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 5 ngày 44 ngày
Đầu 8 ra ngày 22-12-2022 (65438) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 33 ngày 38 ngày
Đầu 9 ra ngày 20-01-2023 (91869) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 4 ngày 41 ngày
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổngMax gan
Đầu 0 ra ngày 18-01-2023 (45282) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 6 ngày 42 ngày
Đầu 1 ra ngày 02-01-2023 (49265) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 22 ngày 63 ngày
Đầu 2 ra ngày 19-01-2023 (62857) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 5 ngày 52 ngày
Đầu 3 ra ngày 15-01-2023 (44221) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 9 ngày 67 ngày
Đầu 4 ra ngày 14-01-2023 (62940) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 10 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 20-01-2023 (91869) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 4 ngày 43 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-01-2023 (48260) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 8 ngày 62 ngày
Đầu 7 ra ngày 12-01-2023 (18452) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 12 ngày 52 ngày
Đầu 8 ra ngày 25-01-2023 (52371) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 0 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 17-01-2023 (53363) đến 2023-01-25 vẫn chưa ra là 7 ngày 45 ngày
Bình luận